CAMWorks 2023: Novosti

Nova verzija CAMWorks 2023 i ove godine je, kao i uvek, zasnovana na korisničkom iskustvu, još više je automatizovala pametnu proizvodnju i CNC programiranje. Upotreba najnaprednijih tehnologija u CAMWorks 2023, čini ga najnaprednijim CAM softverom na tržištu. CAMWorks je potpuno integrisana tehnologija zasnovana na znanju, koja u jednom sistemu kombinuje procese planiranja, dizajna i proizvodnje. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva (više od 30 godina), CAMWorks je postao jedan od najnaprednijih CAM programa na tržištu. Takođe, CAMWorks je prvi SOLIDWORKS zlatni partner. Kada programiramo sa CAMWorks, govorimo o potpunoj integraciji u SOLIDWORKS. Programiranje se odvija na bazi gradivnih blokova, a kako je ceo proces unutar jednog sistema i jednog fajla, ovde je reč o potpunoj asocijativnosti.

CAMWorks 2023 – Šta je novo:

 • Izbor metode orijentacije tela prema koordinatnom sistemu (Euler angles – Ojlerovi uglovi)
 • Dodati “Probing” (sondiranje) ciklusi
 • Podrška za “Probing” cikluse sa Heidenhain kontrolerima
 • Dodatni “Probing” ciklusi u sklopovima
 • Dodatne izlazne postavke za “Probe” alate
 • Ekskluzivni “Machine Cavities – VoluMill” parametar za 3-osne VoluMill operacije
 • Uzimanje u obzir tačnih podataka o snazi/brzini, na osnovu sirovina različitih komponenti i komponenti u sklopovima
 • Mogućnost uređivanja min. prečnika rupe za operacije rezanja navoja u CAMWorks korisničkom interfejsu
 • Kombinovanje “Leadin” i “Leadout” parametara za “Contour Mill”
 • Podrška za “Tapered” i “Neck” vrste stabala za sve tipove alata
 • Mogućnost izbora konačne visine za srednja tzv. ostrva za 2,5-osne glodalice
 • Rezanje navoja u suprotnom smeru

Izbor metode orijentacije tela prema koordinatnom sistemu (Euler angles – Ojlerovi uglovi)

Obezbeđivanje metode Ojlerovih uglova za izračunavanje rotacionih i nagibnih uglova za 5-osno poziciono glodanje. U takvim slučajevima, alat će se postaviti vertikalno na radnu ravan koja sadrži karakteristike koje je potrebno obraditi, a zatim nastaviti sa izvođenjem standardne 2,5-osne i 3-osne operacije glodanja.

Konvencionalna metoda za 5-osno poziciono glodanjeglodanje “Mill setup” se izračunava korišćenjem rotacionog i nagibnog ugla. Ove vrednosti pomažu korisniku da postavi radnu ravan paralelno sa XY ravni mašine.

Sledeće dve sekvence rotacije su dostupne u polju “Euler angles” ispod kartice “Posting Tab” dijaloškog okvira “Machine” za metodu “Euler angles”:

 • ZXZ: Označava sekvencijalnu rotaciju alata/dela oko Z ose, zatim X ose i zatim ponovo oko Z ose.
 • ZYZ: Označava sekvencijalnu rotaciju alata/dela oko Z ose, zatim Y ose i zatim ponovo oko Z ose.

Slika 1: Machine -> Posting -> Euler angles

Slika 2: Part Setup Parameters -> Indexing -> Euler angles

Slika 3: Mogućnost podešavanja redosleda rotacije u tehnološkoj bazi podataka metodom Ojlerovog ugla za 5-osnu glodalicu

Dodati “Probing” ciklusi

Da bi se obezbedila mogućnost mernih ciklusa za kalibraciju i merenje ravni i osa iz CAMWorks 2023, biće dostupni sledeći dodatni “Probing” ciklusi:

 • Ravan sa 3 tačke
 • Merenje ugla na X osi
 • Merenje ugla na Y osi
 • 4-osa izmerena u X osi
 • 4-osa izmerena u Y osi

3 Point Plane -> Dostupno samo duž Z ose

Od verzije CAMWorks 2023 dalje je za “Probing” operacije naslednji novi Probing ciklus “3 Point Plane”. Možnosti so na voljo padajućem meniju u prozoru “Probe Cycle”, kjer bo 3-točkovna ravnina (na voljo samo pri tipanju površine vzdolž osi Z). Izmerjene točke lahko uporabimo za določitev ravnine. Pod podrazumevanim podešavanjima su tri tačke odmah nakon odabira opcije “3 Point Plane, koja će biti postavljena na podrazumevane vrednosti pomaka. Vrednosti pomaka se mogu menjati i tačke se mogu sondirati na traženim lokacijama.

Od verzije CAMWorks 2023 pa nadalje, sledeći novi ciklus sondiranja za operacije “Probiranja” je “Ravan u 3 tačke”. Opcije su dostupne iz padajućeg menija u prozoru „Cikus sonde“, gde će biti ravan sa 3 tačke (dostupna samo kada se sondira površina duž Z ose). Izmerene tačke se mogu koristiti za određivanje ravni. Pod podrazumevanim podešavanjima, postoje tri tačke odmah nakon odabira opcije “Ravan od 3 tačke” koje će biti podešene na podrazumevane vrednosti pomeranja. Vrednosti pomeranja se mogu menjati i tačke se mogu sondirati na traženim lokacijama.

Slika 4: 3 Point Plane -> Probing cycle u Z smeru

Merenje ugla u smeru X ose i merenje ugla u smeru Y ose

Korišćenjem merenja ugla (X osa) ili merenja ugla (Y osa), sa funkcijom “Probe” 2-tačke na izabranoj površini, možete odrediti ugao površine u odnosu na X osu ili Y osu. Normalno izabrana ravna površina mora biti vertikalno na Z osu rasporeda u koji je operacija umetnuta. Ove dve tačke će biti postavljene simetrično oko centra izabrane površine. Moći ćemo da odredimo rastojanje između tačaka pomoću polja sa vrednošću inkrementalnog rastojanja unutar prozora “Y Location” ili “X Location” ispod kartice “Probe Tab”.

Slika 5: Prikaz merenja Probing ciklusa (merenje ugla po X osi)

Slika 6: Prikaz merenja Probing ciklusa (merenje ugla po Y osi)

Merenje na 4-osi (X osa)

Ovaj Probing ciklus se koristi za merenje nagiba izabrane površine između dve tačke da bi se dobio nagib površine na 4-osi. Izabrana površina treba da bude takva da se nagib između Probing tačaka meri na X osi. Dobijena vrednost se može koristiti za kompenzaciju rotacije dela duž ose.

X i Y koordinate težišta ove površine biće postavljene kao početna tačka putanje alata. Merne tačke su postavljene simetrično u odnosu na početnu tačku, a rastojanje između dve merne tačke može se zadati. Probing kretanja će biti paralelna sa osom i izmeriće se rastojanje od referentne tačke na površini. Za Probing pokrete, sigurnosna udaljenost se može definisati po želji.

Slika 7: Prikaz Probing na 4-osi po X-smeru

Merenje na 4-osi (Y osa)

Ovde važe ista pravila kao kod merenja na 4-osi (X osa).

Slika 8: Prikaz novih Probing ciklusa u prozoru Operation Parameters -> Probe

Podrška za “Probing” cikluse sa Heidenhain kontrolerima

Slika 9: “Probe Type” u polju Posting polju u Machine dijalog polju

Slika 10: Dodatni Probing parametri

Dodati “Probing” ciklusi u sklopovima

Omogućava korisniku da dodeli odgovarajuću instancu dela i postavku dela za glodanje za svaku “Probing” operaciju kreiranu u režimu podešavanja. Ovaj korak će osigurati da je odabran ispravan izvor podešavanja rada prilikom objavljivanja putanja alata za “Probe” operaciju.

Slika 11: Setup parameters -> Offset

Dodatne postavke podešavanje za “Probe” alate

Sa novom verzijom CAMWorks 2023 pa nadalje, za operacije “Probe Tool”, ispod kartice “Tool” u dijalogu “Operation Parameters” -> sadrži opciju “Output Through”. Ovaj parametar omogućava kreiranje putanja alata i G-kodova sa postavljenom referentnom tačkom alata.

 • Kada se izabere opcija Output Through Tip, putanja alata se generiše u odnosu na vrh Probe alata. (Ovo je podrazumevana opcija)
 • Kada se izabere Output Through Center, putanja alata se kreira sa referencom na centar Probe alata.

Slika 12: Output Through u kartici alata

Poboljšano – Rekalkulacija izbora alata na osnovu džepa i dubine površine (Tech DB)

Dodata je funkcija izbora alata.

Slika 13:  Prikaz izbora alata

Ekskluzivni “Machine Cavities – VoluMill” parametar za 3-osne VoluMill operacije

Da biste obezbedili poseban parametar “Machine Cavities – VoluMill” za 3-osne operacije, VoluMill – Machine Cavities je dostupan na kartici Pattern za operacije “Area Clearance” kada je “Pattern” podešen na “Adaptive” ili “VoluMill”. Od CAMWorks 2023 pa nadalje, poseban parametar “Machine Cavities – VoluMill” će biti dostupan za operacije “Area Clearance” kada “Pattern Type” ->”VoluMill”. Ova opcija je podrazumevano opozvana. Kada je označena, biće obrađene samo unutrašnje površine kao što je prikazano na slici 15.

Slika 14: Uključivanje -> Machine cavities-Volumill

Slika 15: Poređenje, kada je funkcija (OFF/ON)

Uzimanje u obzir ispravnih podataka o prolazu/brzini na osnovu materijala različitih komponenti i komponenti u sklopovima

U režimu “Mill Assembly” u prethodnim CAMWorks verzijama, kada je bilo koji sklop programiran i sadržao delove ili primerke različitih delova kojima su dodeljeni različiti osnovni materijali, proračuni prolaza/brzine nisu bili ispravno izračunati. Iako su materijali definisani u “Stock Manager” za pojedinačne delove, CAMWorks je uzimao osnovni materijal prvog dela koji je naveden pod Part Manager kao osnovni materijal za sve ostale delove tokom izračunavanja prolaza/brzine. Sa novom verzijom CAMWorks 2023, proračun prolaza/brzine će se razmatrati za svaki deo posebno.

Slika 16: Izobr materijala u F/S prozoru u Operation Parameters

Opcija za uređivanje minimanlnog prečnika rupe za operacije urezivanja navoja u CAMWorks korisničkom interfejsu

Pri urezivanju navoja sada imamo opciju izbora “Min. hole dia.” što u velikoj meri povećava našu bezbednost u samom procesu, tako da npr. ne dođe do loma alata.

Slika 17: Prikaz prozora Min. hole diameter u Techology Database

Slika 18: Prikaz prozora Min. hole diameter u “Operation Parameters”

Kombinovanje “Leadin” i “Leadout” parametara u “Contour Mill”

U operacijama “Contour Mill” sada možemo da povežemo “Leadin” i “Leadout” parametre.

Podrška za “Tapered” i “Neck” vrste stabala za sve tipove alata

U prethodnim CAMWorks verzijama, opcija za određivanje tipa stabla (Straight, Neck ili Tapered) za nerezni deo alata bio je dostupan samo za sledeće alate za glodanje:

 • Flat End Mill Tool
 • Ball Nose Mill Tool
 • Hog Nose Mill Tool
 • Barrel Tool
 • Face Mill
 • Drill Tool
 • Ream Tool
 • Tapered Tool
 • Thread Mill Tool (Both Single-Point and Multi-Point)
 • Probe Tool

Za ostale alate za glodanje nije bilo opcije da se odredi tip stabla za nerezni deo, pošto je podrazumevano podržan samo tip ravnog stabla. Od CAMWorks 2023 pa nadalje, mogućnost definisanja tipa stabla je proširena na preostale alate za glodanje navedene u nastavku:

 • Bore Tool
 • Center Drill
 • Countersink Tool
 • Dovetail Tool
 • Keyway Tool
 • Lollipop Tool

Slika 19: Prikaz Straight, Tapered i Neck stabala

Mogućnost izbora konačne visine za srednja tzv. ostrva za 2,5-osno glodanje oblika

U prethodnim CAMWorks verzijama, za 2,5-osne komponente, visina je bila automatski postavljena od najviše tačke koja je bila okrenuta prema dnu funkcije. U slučaju da je visina jednog dela bila različita od drugog, onda je nastalo ostrvo kraće za visinu elementa. Korisnici nisu imali mogućnost da uvećaju ostrvo u drugom smeru. Od CAMWorks 2023, visina ostrva se može promeniti korišćenjem End Condition -2. Funkcija dubine za ostrvo može se definisati i u smeru Z+ i Z-. Ovaj pravac će uvek biti nasuprot donjem profilu ostrva.

Slika 20: End Condition 2

Rezanje navoja u suprotnom smeru

Sada možemo da izvezemo ciklus G32 ali, ako želimo, možemo da označimo opciju Canned cycle output ispod kartice Thread, a zatim možemo da izvezemo NC kod sa G76 ciklusom. Od verzije CAMWorks 2023 pa nadalje, opcija Canned cycle output će biti dostupna čak i kada je smer obrnut (Reverse). U prethodnoj verziji, kada smo imali izabran smer Reverse, nismo morali da izaberemo Canned cycle output.

Slika 21: Canned cycle output opcija

Želite više informacija?

Za dodatne informacije o CAMWorks proizvodima pišite nam na info@ib-caddy.com ili nas pozovite na +386 1 566 12 55.